HASTA HAKLARI KAPSAMINDA HANGİ HAKLAR VARDIR?

I. Genel Olarak

1. Hasta Kavramı

Hasta Hakkı kavramını tanımlayabilmek için öncelikle “hasta” ve “hak” kavramlarının açıklanması gerekmektedir.
Hastanın kim oldu
unu anlayabilmek için ise öncelikle saı ve hastalıı tanımlamak gerekir. Dünya Salık Örgütünün Anayasası’nda, “BirlemiMilletler Beyannamesine uygun olarak bu Anayasaya balı olan Devletler, tüm milletlerin mutluluu, uyumlu ilikileri ve güvenlii için aaıdaki ilkelerin temel olduunu ilan ederler:

Salık, sadece hasta veya sakat olmama hali deil, fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma halidir…..”

eklindeki düzenleme ile “Saın” tanımı yapılmıtır.
Dünya Sa
lık Örgütü, “Hastalıı” ise “..Organizmanın yaralanması yada çeitli nedenlerle

homeostatik dengenin bozulması olup, beraberinde fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunları da olan bir durum…” olarak tanımlamıştır(1).

2. Hasta Hakları Kavramı 

1998 Tarihli T.C. Hasta Hakları Yönetmelii hasta haklarının tanımını yapmıtır. HHY m.4’e göre “e) Hasta hakları: Salık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve T.C. Anayasası, milletlerarası andlamalar, kanunlar ve dier mevzuat ile teminat altına alınmıbulunan haklarını…ifade eder.” düzenlemesinden de anlaılacaı üzere hasta hakları insan hakları kavramının salık alanındaki uygulaması olarak karşımıza çıkan ve karşılanması zorunlu olan temel gereksinimleri ifade eder(2).

Kii save tam doum ile birlikte kiilik kazanmakta ve o andan itibaren insan haklarına sahip olmaktadır. nsan Hakları’nın özünü oluturan çekirdek haklardan biri de kukusuz ki “Yaama Hakkı”dır ve hasta hakları hem uluslararası insan hakları sözlemeleri hem de Anayasamız ile güvence altına alınan yaam hakkının bir uzantısı olan “Salık Hakkı” içinde yer alır. Hasta Hakları bir insan hakkı olması ve kiiye sıkı sıkıya balı hak statüsünde olması sebebiyle Türk Medeni Kanunu Madde 23.- Kimse, hak ve fiil ehliyetlerinden kısmen de olsa vazgeçemez. Kimse özgürlüklerinden vazgeçemez veya onları hukuka ya da ahlâka aykırı olarak sınırlayamaz. Yazılı rıza üzerine insan kökenli biyolojik maddelerin alınması, aılanması ve nakli mümkündür. Ancak, biyolojik madde verme borcu altına girmiolandan edimini yerine getirmesi istenemez; maddî ve manevî tazminat isteminde bulunulamaz.”

Hükmü uyarınca devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

II. Hasta haklarına ilişkin Temel Düzenlemeler

1. Uluslararası Hukuk’taki Düzenlemeler

Alma Ata Bildirgesi (1978); Lizbon Bildirgesi (1981);Amsterdam bildirgesi (1994);Bali bildirgesi (1995); Biyotıp sözlemesi ; Hasta Haklarına ilikin Avrupa Statüsü; nsan hakları evrensel Beyannamesi ; nsan hakları Avrupa Sözlemesi ; Çocuk hakları sözlemesi’dir.

2. İç Hukuk’taki Düzenlemeler

T.C. Anayasası; Türk Medeni Kanunu; Türk Borçlar Kanunu; Türk Ceza Kanunu; Hasta Hakları Yönetmeliği̇ ; hasta hakları uygulama genelgesi (1998); tıbbi deontoloji tüzüü;1219 sayılı kanun ile Türk Tabipler Birlii Hekimlik Meslek Etii Kuralları’dır. Hasta Haklarına ilikin kapsamlı düzenleme 1998 tarihli Hasta Hakları Yönetmelii ile yapılmıtır.

III. Hasta Hakları

1. Hastanın Rızasının Alınması

Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk artı olan rızanın geçerlilii, hastanın yeterince aydınlatılmıolmasına balıdır. Aydınlanma, rızanın geçerlilik artıdır. Aydınlatma yapılmadan alınan rıza ile yapılan tıbbi müdahale hastanın geleceini bizzat tayin hakkına ve dolayısıyla kiiliine yönelik bir saldırı sayılacaktır. Türk Hukuku’nda söz konusu hak AY m.17 ve TMK m.24’ten kaynaklanmaktadır. Çünkü yaama hakkı kiinin kendi geleceini bizzat tayin etme hakkını da kapsar. Bu maddeler gereince kiinin rızası alınmaksızın ahsiyet haklarının kapsamına giren hayatına, saına, vücut tamlıına yapılacak her türlü müdahale hukuka aykırıdır.

Rıza, tıbbi müdahaleye maruz kalacak kii tarafından gösterilmelidir(3) . HHY m.31 Rıza alınırken hastanın veya kanuni temsilcisinin tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında bilgilendirilip aydınlatılması esastır. Hastanın verdii rıza, tıbbi müdahalenin gerektirdii sürecin devamı olan ve zorunlu sayılabilecek rutin ilemleri de kapsar. Tıbbi müdahale, hasta tarafından verilen rızanın sınırları içerisinde olması gerekir. Hastaya tıbbi müdahalede bulunulurken yapılan ilemin geniletilmesi gerei doduunda müdahale geniletilmedii takdirde hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açabilecek tıbbi zaruret hâlinde rıza aranmaksızın tıbbi müdahale geniletilebilir.” HHY m.24/2 Kanuni temsilcinin rızasının yeterli olduu hallerde dahi, anlatılanları anlayabilecekleri ölçüde, küçük veya kısıtlı olan hastanın dinlenmesi suretiyle mümkün olduu kadar bilgilendirme sürecine ve tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılımı salanır.” Hükümlerinden de anlaılacaı üzere, tedaviye maruz kalacak olan hastaya hasta küçük veya kısıtlı olsa dahi, anlayacaı ölçüde bilgi verilmesi esastır ve tıbbi müdahale ancak usulünce aydınlatılmıolan hastanın rıza vermesi ve tıbbi müdahalenin bu rıza çerçevesinde gerçeklemesi halinde hukuka uygun olacaktır. HHY m.28 uyarınca ise mevzuatın öngördüü istisnalar dıında rızanın herhangi bir ekle balı olmadıı düzenlenmitir.

2. Hastanın Aydınlatılması

Tıbbi müdahale için hastadan alınan rızanın hukuken geçerli olması hastanın kendisine uygulanacak tıbbi müdahale konusunda aydınlatılmıolmasına balıdır. Hasta tehis veya tedavi için gereken tıbbi giriimlerle ilgili olarak yapılacak uygulamalar ve ortaya çıkabilecek riskler konusunda bilgilendirilmelidir. Aydınlatma yükümlülüü, “tehis” “süreç” ve “risk” aydınlatmalarını kapsar. Öncelikle hastaya tehis edilen hastalık tüm özellikleriyle anlatılmalı, sonrasında gerçekleşecek süreç, uygulanacak tedavi hakkında bilgilendirilmeli ve son olarak da tedavinin türü, şekli, kapsamı, olumlu ve olumsuz sonuçları ile doğması muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmelidir. Hasta Hakları Yönetmeliği’nde yapılan değişikle eklenen m.24/son fıkrası ile tedavisi tamamlanan hastaya genel sağlık durumu ilaçları kontrol tarihleri uyması gereken diyet gibi taburcu sonrası tedavi planının da sağlık mensubu tarafından sözlü anlatılması ve bu planın anlatıldığı epikrizin bir nüshasının hastaya verilmesi düzenlemesi getirilmiş olup hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü’nün kapsamı tedavi sonrasını da kapsayacak (4) şekilde genişletilmiştir. HHY m.18 uyarınca aydınlatma yapılırken bilgi sade bir şekilde,

hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak anlayabilecei bir ekilde verilmelidir. Kural olarak bilgilendirmenin müdahaleyi gerçekletirecek salık mensubu tarafından yapılması düzenlenmise de bunun mümkün olmadıı durumlarda gerekli yeterlilie sahip baka bir salık mensubu tarafından da bilgilendirmenin yapılabilecei belirtilmitir. Bunların dıında aydınlatma konumasının müdahaleden “makul bir süre önce” yapılması gerekmektedir. Aydınlatma mevzuatta düzenlenmiistisnalar dıında (Organ ve doku nakli kanunu, nüfus planlaması kanunu vb.) dıında yazılı ekle balı deildir ve esasen “Aydınlatma konuması” eklinde yapılır. Hastaya verilen form veya broürler hiç bir zaman gerekli aydınlatma konumasının yerine geçemez. Hastanın küçük veya kısıtlı olması halinde ise hasta mümkün olduunca bilgilendirilerek sürece katılmalı ancak kapsamlı aydınlatma veli veya vasisine mutlaka yapılmalıdır.

3. Tıbbi özen gösterilmesini isteme hakkı

HHY m.14 Personel, hastanın durumunun gerektirdii tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya saını korumak mümkün olmadıı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalımak zorunludur.” Ve Hasta Hakları Statüsü m. 11 “Her birey hastalıının her evresinde mümkün olduu ölçüde acı ve sıkıntıdan korunma hakkına sahiptir. Salık Hizmetleri, bu balamda(bu amaçla) hastanın tedavisinin kolay ve rahat geçmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.” Hükümleri ile hastaların tedavileri süresince tıbbi özen gösterilmesini isteme hakkı düzenlenmiolup, hastanın iyilemesi mümkün olmasa dahi acısının dindirilmeye çalıılması ve esasen hastanın nsanlık Onuru’nun korunması düzenlenmitir.

4. Genel olarak bilgi isteme ve bilgi verilmesini yasaklama hakkı

HHY m. 15 ile bilgilendirmenin kapsamı düzenlenmiolup, HHY m.18; HHY m.19 ve Hasta Haklarına likin Avrupa Statüsü m.4/1,2 ve 3 uyarınca hastanın tıbbi müdahale öncesinde aydınlatılması dıında, müdahalenin her aamasında bilgi isteme hakkı bulunmaktadır. Ayrıca HHY m.20 lgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdii haller dıında; kii, salık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir. Bu durumda kiinin kararı yazılı olarak alınır. Hasta, bilgi verilmemesi talebini istedii zaman deitirebilir ve bilgi verilmesini talep edebilir.” Hükmü Uyarınca hastanın kendisinin veya yakınlarının bilgilendirilmemesini isteme hakkı da bulunmaktadır.

5. Kayıtları İnceleme Hakkı

HHY m.16 Hasta, salık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, dorudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile dorudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.” Hükmü ile Hasta Haklarına ilişkin Avrupa Statüsü m.3/4 ve Hekimlik Meslek Etiği Kuralları m.31 düzenlemeleri uyarınca hasta her zaman hastane veya hekimden sağlık durumuna ilişkin kayıtları incelemeyi ve suretini almayı isteme hakkına sahiptir. Hastanın bu talebi üzerine ilgili kişilerin kayıtları incelemesini sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

6. Hastanın Özel Yaşamının Gizliliğine saygı hakkı

Hastanın mahremiyeti hastaya ait bilgilerin gizlilii ile hastanın beden mahremiyetini kapsar. Bilgilerin gizlilii hastanın sırlarının saklanması ile bunların salanması için gerekli tedbirlerin alınmasını ifade eder. Bir dier deyile hastaya ait kayıtlar tutulurken ve arivlenirken gereken önlemler alınmalı ve hastaya ait sırlar hiç bir surette açıklanmamalıdır. Beden mahremiyetinin korunması ise örnein hastanın muayenesi yapılırken bakası tarafından görünmeyecek ayrı bir yerde muayenesinin yapılması gereklilii eklinde ortaya çıkar. Hastanın mahremiyet hakkı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmelii m.7 ;HHY m.21,m23 ve Hasta Haklarına likin Avrupa Statüsü m.6 hükümlerinde düzenlenmitir. Özetle bireyin salık durumuna veya ona uygulanan tedaviye ilikin veriler gizli olmalı ve korunmalıdır. Hastaya ait bireysel bilgilerin arivlenmesi hastanın daha sonra tedavi için baka bir kuruma bavurması halinde yarar salayabilecektir ve bu sebeple hastaya ilikin kayıtların arivlenmesi yükümlülüü vardır. Ancak bu “hasta kayıtlarının tutulması yükümlülüğü” yine hastane işleticisi ve sağlık mensuplarının “sır saklama yükümlülüğü” ile birlikte anlam ifade eder aksi takdirde hastanın mahremiyet hakkı ihlal edilmiş olacaktır (5).

7. Hastanın onuru ile ölme hakkı

Hasta hakları arasında yer alan temel haklardan birisi de hastanın onuru ile ölme hakkıdır. Hekimlerin hastanın saına kavumasından önce acı ve arısını dindirme ya da azaltmak görevi de vardır. Hastanın ölüm sürecinde insan olarak sahip olduu tüm haklar çerçevesinde yaamının sona ermesi konusunda önlemler almak salık hizmeti veren tüm kii ve kurumların sorumluluğudur (6).

Bu husus HHY m.14 Personel, hastanın durumunun gerektirdii tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya saını korumak mümkün olmadıı takdirde dahi, ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalımak zorunludur.” Hükmü ile düzenlenmitir. Hastanın onuru ile ölme hakkı kapsamında tartımalı bir konu ise kurtuluu imkansız ve ifasız bir hastalıa yakalanan hastanın ıstırabını dindirmek için hastanın tıbbi yöntemlerle yaamına son verilmesi (Aktif Ötenazi) veya hareketsiz kalarak ölümüne müdahale edilmemesi(Pasif Ötenazi) eklinde meydana getirilebilecek olan “Ötenazi”dir. Hukukumuzda HHY m.13 Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir bakasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez.” hükmü uyarınca öretide bazı görülerce hastanın onuru ile ölme hakkı kapsamında olduu savunulan “Ötenazi” yasaklanmıtır. Belirtmek gerekir ki Dünya Tıp Birlii de Ötenazi’yi Tıp Etii’ne aykırı bulmaktadır.

8. Sağlık Personelini Tanıma, Seçme, Değiştirme Ve Sağlık Birimlerini Seçme Hakkı

Hastanın hekimi ya da kurumu seçme özgürlüü, salık hizmetlerine ulama hakkı çerçevesinde anlaılması gereken bir haktır. Hekimi seçme hakkı, salık sistemi içinde hastanın insan olarak onur ve saygınlıına deer veren, güvendii ve inandıı bir hekime ulaabilme hakkı olarak açıklanabilir. HHY m.9 “Hastaya talebi halinde, kendisine sağlık hizmeti verecek veya vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanları hakkında bilgi verilir. Mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen tabibi değiştirme ve başka tabiplerin konsültasyonunu istemek hakkı vardır. Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme hakları kullanıldığında, mevzuat ile belirlenen ücret farkı, bu hakları kullanan hasta tarafından karşılanır.” Hükmü ile bu hak düzenlenmiştir.

9. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Hakkı

HHY m.11 “Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak tehisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir. Tababetin ilkelerine ve tababet ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı veya aldatıcı mahiyette tehis ve tedavi yapılamaz.” Hükmü ile Hasta Haklarına ilikin Avrupa Statüsü m.9 ve m.10’da düzenlenmiolan bu hak kapsamında hastaların tehis, tedavi ve bakımlarının tıbbi uygulama esaslarına uygun olmasının yanında ayrıca hastaların tıptaki yenilikler ile ortaya çıkan yeni yöntemlerden de yararlandırılması gerekmektedir.

10. Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı

HHY m.12 “Tehis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir ey yapılamaz ve talep de edilemez.” uyarınca hekim ve salık hizmeti salayıcıları her ne surette olursa olsun tıbbi gereklilikler dıında, hastanın rızası olsa dahi, tıbbi müdahalede bulunamaz.

11. Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Faydalanabileceği Konusunda Bilgi İsteme Hakkı

HHY m.7 “Hasta, salık hizmetlerinden nasıl faydalanabilecei konusunda bilgi isteyebilir. Bu hak, hangi salık kuruluundan hangi artlara göre faydalanılabileceini, salık kurum ve kuruluları tarafından verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduunu ve müracaat edilen kuruluta verilen salık hizmetlerinden faydalanma usulüne örenme haklarını da kapsar. Bütün salık kurum ve kuruluları, hastayı birinci fıkra uyarınca bilgilendirmek için yeterli teknik donanımı haiz birimi oluturmak; bu birimde, hastaya kesin ve yeterli bilgi verebilecek nitelik ve ehliyete sahip personeli daimi olarak istihdam etmek ve hastanın ihtiyacı olan birimlere kolayca ulaabilmesini temin etmek üzere, kuruluun uygun yerlerinde bilgilendirici tabela, broür ve iaretler bulundurmak gibi tedbirleri almak zorundadırlar.” Hükmü uyarınca salık hizmetlerinden nasıl faydalanabilecei, artların neler olduu, salık kurumlarınca hangi tür hizmetlerin verilebilecei hususlarında hastanın bilgi isteme hakkı bulunmaktadır ve salık kuruluları bu hakkın yerine getirilebilmesi için gerekli yeterlilikte personel istihdam etmekle yükümlüdür.

12. Sağlık Hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyete Uygun Faydalanma Hakkı

HHY m. 6 “Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde salıklı yaamanın tevik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu salık hizmetleri de dahil olmak üzere, salık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak, salık hizmeti veren bütün kurum ve kurulular ile salık hizmetinde görev alan personelin adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun hizmet verme yükümlülüklerini de içerir.” le Biyotıp Sözlemesi Salık Hizmetlerine Eriimde Adalet balıklı m.3”Taraflar, salık gereksinimleri ve mevcut kaynakları dikkate alarak, kendi yasal yetkileri dahilinde, uygun nitelikteki sağlık hizmetlerinden adil bir şekilde yararlanılmasını sağlayacak uygun tedbirleri alacaklardır.” Hükmü uyarınca sağlık hizmetlerine erişirken kendilerine adil davranılma, hiç bir suretle adaletsiz bir biçimde sağlık hizmetine erişimlerinin engellenmesi veya geciktirilmesi ile karşılaşmamalarının sağlanmasını güvence altına alan bir haktır.

13. Hastaların İnanç ve Manevi kanaatlerine Uygun Manevi Yardım Alma Hakkı

Bu hak inancı olan bir kiinin ölüme yaklaı son anda inancının gereklerinin yerine getirmesine yardımcı olmak ve tersi bir durumda yani hastanın inançsız olduu bir durumda da kiiye inançlıymıgibi dinsel yardımda bulunmaya çalımamak eklinde kendini gösterir. HHY m.38’de düzenlenmiolan bu hak uyarınca kurum hizmetlerini aksatmama ve tedaviye müdahale etmeme artıyla hastanın talebi üzerine hastaneye din görevlisi davet edilebilecektir.

14. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı

HHY m.39 uyarınca salık hizmetleri sunulurken hastaların kiilik hakları korunmalı, salık personelince hasta, hasta yakını ve ziyaretçilere nazik ve efkatli davranılmalı, tedavinin her aamasında hastanın bedensel ve psikolojik durumu gözetilerek gerekli açıklamalar yapılmalı, salık hizmetinin verildii yerler insan onuruyla badaacak ekilde hijyenik olmalı ve hasta ziyaretçileri kabul edilirken hastaların huzur ve sükununu bozacak fiil ve tutumlarda bulunulmamalıdır.

15. Refakatçi Bulundurma Hakkı

HHY m.40 uyarınca tedavi ve muayene sırasında hastaya yardımcı olmak üzere, tedaviden sorumlu hekimin de uygun görmesi halinde refakatçi bulundurulabilecektir.

16. Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi Hakkı

HHY m. 41- Hastalar, aaıdaki hallerde salık hizmetlerinden bulundukları yerlerde de faydalanabilirler:
a) Koruyucu sa
lık hizmetlerinin verilmesinde,
b) Tıbbi sebeplerden dolayı sa
lık kuruluuna bizzat gidilemeyen veya götürülemeyen hallerde, c) Tabii afetler gibi olaanüstü hallerde.

Hizmetin salık kuruluu dıında verilmesi ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık tarafından ayrıca düzenlenir. Hükmü ile düzenlenmitir.

IV. Sonuç ve Değerlendirme

nsan haklarının bir uzantısı sayılan hasta hakları tarihsel süreçte insan haklarından daha yavabir seyir izlemiancak netice itibariyle gerek ulusal gerek uluslararası pek çok düzenleme ile günümüzde önemi gittikçe daha da anlaılan bir konu haline gelmitir. Hasta Hakları hem hastalar hem de salık hizmeti salayıcıları bakımından tarafların aralarındaki iletiimin geliebilmesi için uymakla zorunlu oldukları esas ve kuralları gösterir niteliktedir. Tıp alanındaki teknolojik gelimeler ve salık hizmeti salayan kuruluların artması ile birlikte günümüzde hastaların haklarının farkında olarak insancıl muamele görmeyi talep edebilmesi ve aksi takdirde yasal yollara bavurması ile hasta haklarına duyarlı hekimlerin yetitirilmesi toplumun refah seviyesi ve Hasta Haklarının toplum nezdinde içselletirilmesi için büyük bir önem arz etmektedir.

 

1 Tuğçe Orel, “Hasta Hakları”, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1047.htm

2 Av. Gültezer Hatırnaz Erol, “Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları”, Seçkin Yayıncılık,4. Bası, Sayfa 204

3 Av. Gültezer Hatırnaz Erol, “Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları”, Seçkin Yayıncılık,4. Bası, Sayfa 207

4 Av. Gülşah Gözpınar Karan, “Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu”, Seçkin Yayıncılık, sayfa 63.

5 Av. Gültezer Hatırnaz Erol, “Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları”, Seçkin Yayıncılık, Sayfa 216

6 Av. Gültezer Hatırnaz Erol, “Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluu ve Hasta Hakları”, Seçkin Yayıncılık,Sayfa 221

KAYNAKÇA

1. Av. Gültezer Hatırnaz Erol, Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluu ve Hasta Hakları, Seçkin yayıncılık, Ankara 2015

2. Av. Gülah Gözpınar Karan, Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015

3. Tuçe Orel, “Hasta Hakları”, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1047.htm, Eriim Tarihi: 27.12.2017

4. Av. E. Ahen Dinç, “Hasta Haklarının Salık Hukuku Boyutuyla Deerlendirilmesi”,http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/duyurular/belge/av_ahsen_dinc_saglik_huhuk_hasta_h ak_02072017.pdf, Eriim Tarihi:27.12.2017

Alioğlu Hukuk & Arabuluculuk Bürosu © COPYRIGHT 2017 – TÜM HAKLARI SAKLIDIR   Web Tasarım

0212 531 18 00  /  info@alioglu.av.tr